ویزای توریستی به افغانستان (ویژه اتباع غیر افغانستان)