برای نوبت دهی ویزای سفارت افغانستان با شماره ۰۹۱۹۸۱۴۷۹۴۰ یا ۰۹۱۹۸۱۴۷۹۴۰ تماس بگیرید