کافی نت آنلاین

مهلت دریافت نوبت تمدید آمایش 17 به پایان رسیده است ، در صورتیکه از طرح تمدید کارت جا مانده اید به دفتر کفالت و یا اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراحعه نمایید.