ثبت شماره حساب

پس از ثبت نام منتظر بررسی همکاران باشید.

درخواست لغو ثبت نام

  • با اعداد انگلیسی وارد نمایید.
  • کد پیگیری ثبت نامی خود را که میخواهید لغو نمایید به دقت وارد نمایید.
  • مثال : IR96,0550,0148,8000,5564,0090,01
  • شماره کارت خود را به دقت وارد نمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 2.
      در صورتیکه رسید دارید اینجا ارسال کنید.