اطلاعیه

آغاز فروش دستگاه کارتخوان سیار ( ویژه اتباع خارجی ) دارای کارت آمایش یا پاسپورت اقامتی