• شماره کارت : 6274.1212.0522.7317 به نام محمد نظری
    ( جهت واریز کمک های نقدی به نیازمندان 1 ریال اضافه تر واریز نمایید. مثال : 2.500.001 ریال )