• شماره کارت : 5029.3810.2178.4517 به نام محمد نظری
    ( جهت واریز کمک های نقدی به نیازمندان )