نوبت صدور پاسپورت

در حال حاضر جهت صدور پاسپورت ماشین خوان نیازی به نوبت نیست ، ابتدا
فرم درخواست پاسپورت
را تکمیل و چاپ نمایید و در ساعات کاری به سفارت مراجعه نمایید.