توجه : عکس آقا،خانم و شاهدها میبایست جدید و باکیفیت باشد

در سفارت افغانستان در تهران برای صدور عقدنامه دو نفر شاهد دارای مدرک معتبر نیاز است ( بخش نوبت دهی عقدنامه در مشهد  )