توجه : عکس آقا،خانم و شاهدها میبایست جدید و باکیفیت باشد

برای عقدنامه دو نفر شاهد دارای مدرک معتبر نیاز است ( شاهد برادر یا پدر یا اقارب خانم و آقا نباشد ) !