یادداشت

در حال حاضر جهت الصاق عکس همراه در پاسپورت دستنویس نیاز به نوبت نیست در ساعات کاری با اصل پاسپورت و نامه از پلیس مهاجرت و گذرنامه به سفارت مراجعه نمایید. ( شنبه تا چهارشنبه )