توجه

در حال حاضر جهت تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس نیازی به نوبت نیست در ساعات کاری با اصل پاسپورت، به سفارت مراجعه نمایید.