توجه

در حال حاضر جهت تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس و تمدید اعتبار پاسپورت ماشین خوان در سفارت افغانستان در تهران نیازی به نوبت نیست به سفارت مراجعه نمایید.لیکن جهت 👈 تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس و ماشین خوان در کنسولی افغانستان در مشهد 👉 می بایست نوبت دریافت نمایید.

 

در حال حاضر جهت تمدید اعتبار پاسپورت دستنویس و تمدید اعتبار پاسپورت ماشین خوان جهت سفارت افغانستان در تهران نیازی به نوبت نیست به سفارت مراجعه نمایید.