آیا برای تایید تذکره حضور خود شخص اجباری هست

خیر نیازی به حضور خود شخص در سفارت نیست و اقوام نزدیک شخص با در دست داشتن برگه نوبت و اصل تذکره می توانند تذکره را برای تائید تحویل سفارت دهند