در حال حاضر نوبت دهی تمدید ویزا صرفا با مراجعه حضوری به پلیس گذرنامه و یا دفاتر کفالت منتخب امکان پذیر است .