ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲

ثبت نام از تاریخ پانزدهم مهر ماه شروع می شود و در تاریخ نوزدهم آبان ماه ۱۴۰۰ پایان می پذیرد.