اتباع افغانستانی / عراقی اجازه تردد به مناطق ممنوعه، که برای اتباع افغانستانی و عراقی مشخص شده است را ندارند.

(مبنع آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد )

اگر شما دارنده کارت آمایش/هویت هستید و قصد سفر به خارج از استان (محل ثبت) خود را دارید باید به دفتر اداره اتباع در استان خود برای گرفتن برگ تردد موقت مراجعه کنید.

در زیر نقشه مناطق ممنوعه  برای اتباع افغانستانی و عراقی را می‌توانید ملاحظه نمایید.