🔴هزینه درخواست پاسپورت الکترونیکی برای بار اول برای مهاجرین دارای کارت آمایش یا پاسپورت اقامتی با اعتبار پنج ساله ۲۰ دلار ( بار دوم به بعد ۱۲۰ دلار )

🔴هزینه تمدید پاسپورت دستنویس قدیمی با اعتبار یک ساله ۲۱ دلار

🔴هزینه تمدید پاسپورت دستنویس قدیمی با اعتبار دوساله ۴۱ دلار

🔴هزینه تثبیت هویت ۱ دلار (قابل پرداخت از طریق کارت بانکی)

🔴هزینه تایید تذکره ۱۰ دلار

🔴هزینه دریافت نکاح خط ۵۰ دلار

🔴هزینه تایید نکاح خط ۱۰ دلار

🔴هزینه تایید مدارک تحصیلی ۵ دلار

🔴هزینه صدور نامه تذکره غیابی ۱۰ دلار

🔴هزینه جریمه گم شدن پاسپورت الکترونیکی ۲۴۰ دلار + هزینه صدور مجدد

🔴هزینه صدور تذکره الکترونیکی ۱۰ دلار