اتباع تمامی کشور ها در ایران برای ایجاد حساب بانکی باید کارت آمایش یا پاسپورت یا یک مدرک معتبر داشته باشند

سپس اقدام به دریافت کد فراگیر نمایند پس از آن می توانند به با مراجعه به بانک به راحتی حساب بانکی ایجاد نمایند