🔵حدود یک سال میشود که پروسه گرفتن گواهی نامه از طریق کارت امایش برسرزبان ها افتاده است و عملی بودن این پروسه دستخوش سلیقه کارمندان میباشد بران شدیم تا روند کلی این پروسه را اطلاع رسانی نماییم تا افرادی که خواهان گرفتن گواهی نامه بوسیله کارت امایش هستند با سازوکار آن آشنا شوند.(این پروسه برای قبل از سال ۱۳۹۸ بوده و در آن زمان بر طبق این مراحل صورت میگرفت.)

🔴مراجعه به اداره بهزیستی محل سکونت و دریافت نامه مبنی بر داشتن افراد مسن وبیمار در خانه با ارائه مدارک (داشتن پرونده در بهزیستی نکته مثبت میباشد)

🔴بردن نامه بهزیستی به استانداری شهر(ساکنان تهران مراجعه به استانداری تهران واقع در شهرزیبا خیابان نیلوفر)و بررسی نامه در کمیسیون استانداری شهر و درنهایت درصورت پذیرفتن دریافت نامه مبنی بر اخذ گواهی نامه از استانداری شهر به مقصد ناجای شهر

🔴مراجعه به ناجای شهر(ساکنان تهران مراجعه به ناجای ولیعصرتهران ) پس از بررسی نامه و موافقت ناجای شهر بطور سیستماتیک نامه ای مبنی بر اخذ گواهی نامه به پلیس راهور محل سکونت ارسال میگردد.
🔵قبل از مراجعه به ناجای شهر وجود پاسپورت سفید الزامی میباشد.

🔴مراجعه به پلیس راهور محل سکونت و تشکیل پرونده و انجام فرایند اموزشگاه و امتحانات